535 929 680 kancelaria@nclegal.pl

PRAWO NIERUCHOMOŚCI I BUDOWLANE

Zapewniamy obsługę prawną procesu inwestycyjnego na najwyższym poziomie.

  • Sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie wszelkich umów dotyczących procesu budowlanego – umowy o wykonanie robót budowlanych, umowy o wykonanie prac projektowych i przeniesienie praw autorskich, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego
  • bieżąca obsługa prawna inwestycji budowlanych
  • reprezentacja Klientów w sporach wynikających z kontraktów budowlanych
  • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej związanych z ustaleniem warunków zabudowy oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie legalizacji samowoli budowlanej i innych robót budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
  • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości – badanie ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź studiów zagospodarowania
  • przygotowywanie i sporządzanie skarg, zażaleń, odwołań na decyzje administracyjne i postanowienia
    opiniowanie, weryfikacja, analiza umów deweloperskich