535 929 680 kancelaria@nclegal.pl

Odszkodowania

Skutecznie dochodzimy odszkodowań w przypadku uszkodzeń pojazdów, obrażeń ciała i utraty bliskiej osoby na skutek wypadków komunikacyjnych oraz zdarzeń losowych.

  • prowadzenie procesów sądowych oraz polubownych w zakresie roszczeń odszkodowawczych,
  • pomoc przy zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody,
  • ocena rzeczywistego rozmiaru szkody,
  • sprawy o zadośćuczynienia,
  • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją,
  • sprawy o rentę i rentę uzupełniającą,
  • odszkodowania z odpowiedzialności cywilnej przewoźników/ spedytorów
  • obsługa ubezpieczeń cargo, ubezpieczeń mienia powierzonego do przechowywania